เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์      
                                   ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2551   คลิก         
                                   แบบแสดงความจำนงขอกู้ (สินเชื่อแบบไม่มีเงินฝาก)   คลิก
                                  
 หนังสือยินยอมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน (ข้าราชการ , ลจ. , พนม.)   คลิก
                                   
หนังสือรับรองเงินเดือนและยินยอมให้หักเงินเดือน (เฉพาะหน่วยงานวิสาหกิจ)   คลิก
                                   
หนังสือยินยอมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน (หน่วยงานวิสาหกิจ)   คลิก        

      เงินกู้"โครงการสินเชื่อธนาคารออมสินสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน,
                 ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน, พนักงานมหาวิทยาลัย(หมวดเงินอุดหนุน ,หมวดเงินรายได้"

                  รายละเอียด  :  ด้วยธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเงินงบ, ลูกจ้างประจำเงินนอกฯ ,
                  พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน , หมวดเงินรายได้)  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน
                  โดยมีเงื่อนไขให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้แจ้งยอดหักเงินชำระหนี้ของบุคลากรเพื่อนำส่งชำระหนี้ให้แก่ธนาคารออมสิน

                    เงินกู้ "โครงการสินเชื่อธนาคารออมสินสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ ของจุฬาฯ มีทั้งหมด 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้"

                     แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อตามข้อตกลงของธนาคารออมสิน  คลิก  
                     แจ้งและนำส่งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ตามบันทึกข้อตกลงฯ ใหม่ คลิก  
                  
   หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ สวัสดิการตามข้อตกลงต่าง ๆ   คลิก  
                     หนังสือยินยอมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน(เอกสารที่เหลือติดต่อขอได้ที่สายงานสวัสดิการ)  คลิก 
                     หนังสือขอแสดงความจำนงขอกู้เงินสินเชื่อเคหะ /ไทรทอง(หลักทรัพย์ค้ำประกัน)(เอกสารที่เหลือติดต่อขอได้ที่สายงานสวัสดิการ) คลิก

                    เงินกู้ "โครงการสวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด"

                                 สินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน  คลิก
                                 แบบฟอร์มแสดงความจำนงยื่นกู้สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย  คลิก
                                 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย  คลิก

                     เงินกู้ "โครงการสวัสดิการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) "

                   หนัสือขอแสดงความจำนงขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  คลิก
                   หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ธนาคารทหารไทย  คลิก